Jouw toekomst in ontwikkeling

We gaan er samen voor.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer, organisatie of consument. Voordat de er een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld of naar verwezen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen, waarna zij op verzoek van de consument alsnog langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos kunnen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het gunstigst is.

Artikel – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Dit is mogelijk op: info@dagbestedingnoord.nl
Hier ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst, waarin aangegeven wordt, wanneer de consument een uitvoeriger antwoord kan verwachten.

Artikel – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen aan een arbiter voorgelegd worden.

Artikel – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel – Digitale presentatie

Deze informatie is met veel aandacht en enthousiasme ontwikkeld door Dagbesteding Noord doch kan het voorkomen dat de volledigheid van de informatieoverdracht niet geheel duidelijk is. We wijzen u dan op de mogelijkheid om een persoonlijk uitleg van zaken aan te vragen via info@dagbestedingnoord.nl l. De informatie in digitaal verstrekte presentaties is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde organisatie. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde organisatie is verboden. We staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud zowel grammaticaal als na het openen in een PDF reader anders dan de minimaal ondersteunde versie PDF 1.7 (Acrobat 8).

Artikel – Overeenkomsten

Op aanvraag via het traject bureau via info@dagbestedingnoord.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *